Regler

Beskæring

Grundejere skal, som vist på skitsen herunder fra Thisted kommune, beskære træer og buske, der vokser ud over fællesarealerne, således at frihøjden over vejene altid er fire meter, og tilsvarende er 2,75 meter over stierne.

Læs mere >>

Lokalplan

D. 1. april 2008 blev der vedtaget en lokalplan for Agger. Denne indeholder en række specifikke bestemmelser for sommerhusområdet. Nedenfor nævnes de mest regulerende bestemmelser, som gælder for Agger nordre sommerhusområde; i lokalplanen omtalt som ”Delområde 4”:

Småbygninger: “6.7 Gæstehus, udhus, garage, carport og andre sekundære bygninger skal være forbundet med hovedhuset ved mure, læskærme el. lign. På en sådan måde, at den samlede bebyggelse fremtræder som et hele.”

Tage: “6.13 Tage skal udføres med en hældning mellem 10-30 grader og i tagpap, tegl mv. holdt i mørke afdæmpede farver og med en overflade svarende til en malet overflade med max. glanstal på 20.”

Facader: “6.14 Facader skal udføres i træ, som klinklagt bræddebeklædning, en-på-to bræddebeklædning, tækkespån, blokhusbrædder eller tilsvarende.”

Farvevalg: “6.15 Sommerhuse skal holdes i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, siena, umbra, oxyd-engelsk, lys eller mørk dodenkopf) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort.”

Følgende farver er således tilladt (klik for at se mere)

Tilladte farver Regler

 Småbygninger: “6.16 Garager, carporte, udhuse og andre sekundære bygninger skal udføres i samme materiale- og farvevalg som sommerhuset.”

Hegn: “6.19 Der må ikke ud over et mindre hegn i tilknytning til sommerhuset etableres nogen form for hegn eller beplantning.”

Prydhaver: “6.20 Der må ikke etableres prydhaver, idet det tilstræbes at området fremstår med naturgrunde.”

Parkering: “6.22 Parkering af bus, last-, flytte-, rute- og fragtbiler samt henstilling af både, campingvogne og lignende er ikke tilladt i delområde 4. Både, campingvogne og lignende må ikke parkeres på den enkelte grund. Kortere opbevaring af max. én båd pr. matrikel i sommerhalvåret er dog tilladt.

Antenner: 6.28 I delområde 4 må der kun opsættes én parabolantenne og 2 øvrige antenner pr. sommerhus. Parabolantenner må ikke overstige 1.00 m i diam. og skal farves i husets nuancer. Parabolantenner og antenner skal monteres på husets lodrette vægflade, således at ingen del af parabolantennen/ antennen rager op over underkant af husets sternbræt/vindskeder.

Parabolplacering space Regler

Hele lokalplan 3-12 kan læses her  >>