Vedtægter

Vedtægter

For

.Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Printvenlig version >>

§ 1     Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er: ”Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhus-område”.

Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands bopæl.

§ 2     Forenings formål

Foreningens formål er på bedste vis at varetage medlemmernes fælles interesser inden for sommerhusområdet, der omfatter området for partiel byplansvedtægt nr. 1 for Vestervig-Agger kommune (nu Thisted kommune) af 3. september 1965.

§ 3     Generalforsamling

Generalforsamlingen, hvortil samtlige medlemmer har adgang, er foreningens højeste myndighed.

Hvert medlemskab giver adgang til at afgive to stemmer, som afgives ved personligt fremmøde og, på forlangende, efter behørig legitimation. Dog kan medlemmer af grundejerforeningen medbringe fuldmagt fra andre medlemmer, som giver ret til to stemmer – svarende til stemmer fra et medlemskab. Den skriftlige fuldmagt skal ved generalforsamlingens begyndelse afleveres til dirigenten.

Det er en forudsætning for at kunne afgive sin stemme på generalforsamlingen eller blive valgt til tillidshverv i foreningen, at kontingent til grundejerforeningen er betalt senest på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for Thisted kommunes område inden udgangen af maj måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller 10 medlemmer kræver dette mod angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med brev eller pr. e-mail indeholdende dagsorden. Indkaldelsen sendes til hvert enkelt medlems senest meddelte (e-mail) adresse.

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Grundejere har pligt til at meddele navn og adresse ved ejerskifte samt flytning.

§ 4     Bestyrelsen

Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på fem medlemmer. Valget er gældende for to år. For at sikre kontinuiteten i bestyrelsen er to af medlemmerne på valg i lige år og tre medlemmer på valg i ulige år

Der vælges årligt to suppleanter til bestyrelsen.

Ethvert medlem er pligtig at modtage valg, og genvalg kan finde sted.

Et medlem kan dog efter mindst én valgperiode nægte at modtage valg i lige så lang tid som vedkommende har været medlem af bestyrelsen.

§ 5     Bestyrelsens funktioner

Bestyrelsen konstituerer sig straks efter den årlige generalforsamling med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær, hvilket valg gælder for et år ad gangen.

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at der føres nøjagtig protokol over alle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, og at alle beslutninger indføres i protokollen.

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller de fire øvrige bestyrelses-medlemmer finder det nødvendigt.

Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens virksomhed.

Foreningen forpligtes i enhver henseende, herunder ved pantsætning, køb og salg af fast ejendom, låneoptagelse mv. ved underskrift af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen er berettiget til at lade nedsætte særlige arbejdsudvalg, hvortil ethvert medlem er pligtigt til at modtage valg.

Mindst et bestyrelsesmedlem skal være medlem af hvert af disse udvalg.

§ 6     Kontingent

Til foreningen betales et årligt kontingent pr. medlem.

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen på grundlag af et af generalforsamlingen vedtaget budget for det kommende år, og skal være indbetalt til kassereren inden udgangen af februar måned.

§ 7     Regnskab og revision

Regnskabsåret følger kalenderåret, idet det første regnskabsår løb fra den stiftende generalforsamling til den 31. december 1973.

Revisionen foretages af to på generalforsamlingen valgte revisorer, der vælges for to år, således at der hvert år afgår én.

Revisorerne må ikke være medlem af bestyrelsen eller suppleanter for denne.

§ 8     Dagsorden for generalforsamlingen

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning vedr. det senest forløbne regnskabsår

3. Regnskabsaflæggelse for det senest forløbne regnskabsår

4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller indkomne forslag, jf. § 3 stk. 7

8. Eventuelt

§ 9     Beslutningsdygtighed

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed.

Til lovændring kræves, at ændringen er opført på dagsordenen, at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt op til generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget.

Er mindre end halvdelen af medlemmerne mødt til generalforsamlingen, og ændringsforslaget i øvrigt er vedtaget min. 2/3 af de mødte medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling inden 14 dage, der så er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget/-forslagene.

§ 10   Foreningens opløsning

Foreningen kan opløses efter de samme regler som ved ændring af gældende vedtægter. Eventuel formue vil herefter være at anvende efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

§ 11    Vejfond

Foreningen varetager også en vejfond, som forestår reparation af vejene i området, når bestyrelsen finder det påkrævet.

Bidragene til vejfonden fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Grundejere/sommerhusejere betaler bidrag efter antal grunde i henhold til privatvejslovens kap. 4, afsnit I, III og IV.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 22. maj 2010.

Jimmy Fisker                              Søren Sarup

Henning Hjørnholm Bach           Kresten Søgaard

Michael A. Bank


Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *