Beskæring

Beskæring

Grundejere skal, som vist på skitsen herunder fra Thisted kommune, beskære træer og buske, der vokser ud over fællesarealerne, således at frihøjden over vejene altid er fire meter, og tilsvarende er 2,75 meter over stierne.

Bestemmelsen i Lov om private fællesveje, nr 1537 af 21/12/2010, § 61, stk2 giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at:

“(…) kræve træer og anden beplantning (…) fjernet, nedskåret, opstammet eller studset.”

Af § 61, stk. 3 fremgår videre, at såfremt dette ikke efterkommes,

“kan kommunalbestyrelsen lade arbejdet udføre for den pågældendes regning.“

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje, nr 433 af 22/05/2008, uddyber i § 62 dette:

“Når istandsættelse eller vedligeholdelse af en privat fællesvej udføres som et samlet arbejde, fordeles udgifterne ved arbejdet mellem ejerne af tilgrænsende ejendomme med vejret til vejen af vejmyndigheden efter §§ 11 og 12 i lov om grundejerbidrag til offentlige veje. Er der i overenskomster efter § 61, stk. 3, optaget andre regler om fordeling af udgifterne, skal fordelingen dog ske efter disse regler. Hvis der i øvrigt i servitutter, vedtægter for grundejerforeninger eller lignende er fastsat særlige regler om fordelingen af udgifterne, kan vejmyndigheden foretage fordelingen efter disse regler.“

Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *