Ikke kategoriseret

You are currently browsing the archive for the Ikke kategoriseret category.

Agger nordre sommerhusområde har i mange år været betjent af skorstensfejermester Bøggild Thing i Hurup, men dette er ændret fra i år. Thyfejeren.dk v. Skorstensfejermester Jannick V. Jensen har nemlig overtaget bestallingen i hele Sydthy, og således også i vores område.

Jannick V. Jensen vil gerne have mulighed elektronisk kommunikaton med kunderne. Både til fremsendelse af besked om kommende skorstensfejning men også besked om status efter gennemført skorstensfejning. Jannick Jensen har derfor henvendt sig til foreningen med forespørgsel til, om medlemmerne vil fremsende deres elekotroniske kontaktoplysninger til ham.

Sende gerne e-mail og/eller mobiltelefonnummer (SMS) til jannick@thyfejeren.dk, eller udfyld kontaktformularen på hjemmesiden www.thyfejeren.dk.

Projektet med udrulning af fibernet i Agger nordre sommerhusområde er blevet godkendt til etablering af Thy-Mors Energi.

Status pr. 28. februar hos Thy-Mors Energi er:

Agger Sommerhuse: Projekt nr. 50073

234 HP – Tilslutning procent er 15 %   Godkendt / Etablering og Opkobling Q3

Kontrakter pt. 34 stk. Procent – 14.52 %

Zone opstart: Primo februar 

Forventet færdig: Ultimo juni

Etableringen vil starte i marts måned og opkoblingen vil ske i løbet af 3 kvartal 2017.

Som det vil fremgå fra ovenstående punktform, er antallet af tilmeldinger allerede idag på det niveau, som skulle være opnået senest d. 15. marts, og når det er tilfældet, er der ingen grund til at udskyde udmeldingen.

Alle der ikke allerede har tilmeldt sit hus, kan således gøre det nu med visheden om, at en tilmelding betyder, at sommerhuset bliver koblet på fibernettet. Opfat det som en opfordring: Meld dit hus til fibernet hos Altibox nu. Nu hvor vi ved, at fibernettet kommer til Agger nordre sommerhusområde.

Den nye fiberchef hos Thy-Mors Energi Lars Thorup Nielsen meddeler, at de har fået mulighed for at rykke lidt rundt på nogle af de planlagte projekter for indeværende år, og derfor kan de opprioritere arbejdet med udruldningen af fiberkabler i Agger nordre Sommerhusområde med opstart allerede til marts.

Nærmere besked herom vil snarest blive rundsendt pr. e-mail, ligesom Morten Bøggild Andersen fra Altibox vil kontakte hver enkelt, som har forhåndstilkendegivet, at fibernet kunne have deres interesse. Det er nemlig en forudsætning for udruldning, at 15 % af grundejerne tilmelder sig.

Hvis tilslutningsandelen rammer 15 % inden d. 15. marts, vil anlægs-arbejdet altså starte op allerede i løbet af marts måned. De første brugere vil så forventeligt kunne tilkobles fibernettet i løbet af juni 2017.
Meld derfor dit hus til fibernet – hellere i dag end i morgen. Send e-mail med tilmeldnig til mba@altibox.dk 

Som det vil være de fleste bekendt, deltog foreningen v. Erik Linnet og Michael Bank d. 24. juni d.å. i et møde hos Thy-Mors Energi angående fibernet i Agger nordre Sommerhusområde, og straks derpå udsendte foreningen, i samråd med Morten Bøgild fra AltiBox, et brev til alle medlemmer indeholdende en interesseforespørgsel vedr. fibernet.fiber

Primo september var der opfølgende telefonisk kontakt med Morten Bøgild fra AltiBox, som kunne meddele, at antallet af interessetilkendegivelser på det tidspunkt var kommet over de kritiske 30%. Tallet kendte han ikke præcist, men det lå på 33 – 34 % (over halvfjerds interesse-tilkendegivelser).

På den baggrund skal udrulning af Fibernet i Agger nordre Sommerhus-område indgå i Thy-Mors Energis planlægning af deres opgaver for de næste par år. 30% var nemlig den kritiske masse af interesse-tilkendegivelser, hed det sig på mødet d. 24. juni.

Foreningen har derfor medio oktober skriftligt forespurgt Thy-Mors Energi omkring det videre forløb i sagen. Da Thy-Mors Energi efter en lille måneds tid endnu ikke havde besvaret vores henvendelse synes alle forklaringer omkring travlhed og afholdelse af efterårsferie m.m. vist efterhånden at være opbrugt, så foreningen kontaktede Thy-Mors Energi påny.

Thy-Mors Energi oplyser nu, at budgettet for 2017 endnu ikke er endelig godkendt, og at der først kan meldes noget endeligt ud til foreningen om arbejdet i vores område, når budgettet er godkendt. Thy-Mors Energi forventer at vende tilbage herom i løbet af december.

nabohjælp

Den 27. marts afholdtes informationsmøde med Midt- og Vestjyllands Politi omkring forebyggelse af indbrud i sommerhuse. Fra foreningen deltog Kresten Søgaard, Frits Søndegaard Nielsen og Henning Hjørnholm Bach.

På mødet diskuteredes ikke bare de forrige års indbrudsbølge men også kriminalpræventive tiltag som f.eks. nabohjælp, der har vist sig meget effektivt, ligesom der blev tid til andre informationer af lokal karakter såsom storskraldsordning og stinumre langs vestkysten.

Læs mere her >>

 

Det har næppe forbigået nogens opmærksomhed, at dagsrenovationen i Agger fra 1. oktober hentes/tømmes om torsdagen i stedet for som hidtil om mandagen.

Henning og Kresten holdt møde m. Thisted kommunens renovationsafdeling om sagen mandag d. 8. ds.. Renovationsafdelingen oplyste, at den nye renovatør ikke havde fået stillet krav om tømning på bestemte ugedage men kun om tidspunktet for, hvornår tømningen måtte påbegyndes om morgenen.

Renovatøren kan således selv bestemme planlægningen i de enkelte områder og ugedagen for tømningen. Ændringen af tømningsdag skyldes måske, at der er færre biler til rådighed. Tømningsdagen kunne ikke ændres fra torsdag på nuværende tidspunkt, men så må vi glæde os over, at renovation bliver ca. 20 % billigere i det nye år.

Kommunen oplyste endvidere, at der bliver opstillet en aflåst container i området ved De sorte Huse. Denne container kan kun benyttes af udlejningsbureauets rengøringspersonale, som har nøgle til containeren. Dette personale har så mulighed for at fjerne affald fra sommerhuset i forbindelse med lejeskift.