Articles by admin

You are currently browsing admin’s articles.

Agger nordre sommerhusområde har i mange år været betjent af skorstensfejermester Bøggild Thing i Hurup, men dette er ændret fra i år. Thyfejeren.dk v. Skorstensfejermester Jannick V. Jensen har nemlig overtaget bestallingen i hele Sydthy, og således også i vores område.

Jannick V. Jensen vil gerne have mulighed elektronisk kommunikaton med kunderne. Både til fremsendelse af besked om kommende skorstensfejning men også besked om status efter gennemført skorstensfejning. Jannick Jensen har derfor henvendt sig til foreningen med forespørgsel til, om medlemmerne vil fremsende deres elekotroniske kontaktoplysninger til ham.

Sende gerne e-mail og/eller mobiltelefonnummer (SMS) til jannick@thyfejeren.dk, eller udfyld kontaktformularen på hjemmesiden www.thyfejeren.dk.

Projektet med udrulning af fibernet i Agger nordre sommerhusområde er blevet godkendt til etablering af Thy-Mors Energi.

Status pr. 28. februar hos Thy-Mors Energi er:

Agger Sommerhuse: Projekt nr. 50073

234 HP – Tilslutning procent er 15 %   Godkendt / Etablering og Opkobling Q3

Kontrakter pt. 34 stk. Procent – 14.52 %

Zone opstart: Primo februar 

Forventet færdig: Ultimo juni

Etableringen vil starte i marts måned og opkoblingen vil ske i løbet af 3 kvartal 2017.

Som det vil fremgå fra ovenstående punktform, er antallet af tilmeldinger allerede idag på det niveau, som skulle være opnået senest d. 15. marts, og når det er tilfældet, er der ingen grund til at udskyde udmeldingen.

Alle der ikke allerede har tilmeldt sit hus, kan således gøre det nu med visheden om, at en tilmelding betyder, at sommerhuset bliver koblet på fibernettet. Opfat det som en opfordring: Meld dit hus til fibernet hos Altibox nu. Nu hvor vi ved, at fibernettet kommer til Agger nordre sommerhusområde.

Den nye fiberchef hos Thy-Mors Energi Lars Thorup Nielsen meddeler, at de har fået mulighed for at rykke lidt rundt på nogle af de planlagte projekter for indeværende år, og derfor kan de opprioritere arbejdet med udruldningen af fiberkabler i Agger nordre Sommerhusområde med opstart allerede til marts.

Nærmere besked herom vil snarest blive rundsendt pr. e-mail, ligesom Morten Bøggild Andersen fra Altibox vil kontakte hver enkelt, som har forhåndstilkendegivet, at fibernet kunne have deres interesse. Det er nemlig en forudsætning for udruldning, at 15 % af grundejerne tilmelder sig.

Hvis tilslutningsandelen rammer 15 % inden d. 15. marts, vil anlægs-arbejdet altså starte op allerede i løbet af marts måned. De første brugere vil så forventeligt kunne tilkobles fibernettet i løbet af juni 2017.
Meld derfor dit hus til fibernet – hellere i dag end i morgen. Send e-mail med tilmeldnig til mba@altibox.dk 

Som det vil være de fleste bekendt, deltog foreningen v. Erik Linnet og Michael Bank d. 24. juni d.å. i et møde hos Thy-Mors Energi angående fibernet i Agger nordre Sommerhusområde, og straks derpå udsendte foreningen, i samråd med Morten Bøgild fra AltiBox, et brev til alle medlemmer indeholdende en interesseforespørgsel vedr. fibernet.fiber

Primo september var der opfølgende telefonisk kontakt med Morten Bøgild fra AltiBox, som kunne meddele, at antallet af interessetilkendegivelser på det tidspunkt var kommet over de kritiske 30%. Tallet kendte han ikke præcist, men det lå på 33 – 34 % (over halvfjerds interesse-tilkendegivelser).

På den baggrund skal udrulning af Fibernet i Agger nordre Sommerhus-område indgå i Thy-Mors Energis planlægning af deres opgaver for de næste par år. 30% var nemlig den kritiske masse af interesse-tilkendegivelser, hed det sig på mødet d. 24. juni.

Foreningen har derfor medio oktober skriftligt forespurgt Thy-Mors Energi omkring det videre forløb i sagen. Da Thy-Mors Energi efter en lille måneds tid endnu ikke havde besvaret vores henvendelse synes alle forklaringer omkring travlhed og afholdelse af efterårsferie m.m. vist efterhånden at være opbrugt, så foreningen kontaktede Thy-Mors Energi påny.

Thy-Mors Energi oplyser nu, at budgettet for 2017 endnu ikke er endelig godkendt, og at der først kan meldes noget endeligt ud til foreningen om arbejdet i vores område, når budgettet er godkendt. Thy-Mors Energi forventer at vende tilbage herom i løbet af december.

Det har ikke skortet på spørgsmål, siden nyheden d. 8. juli. om, at der muligvis kommer fibernet til Agger nordre Sommerhusområde.

Spørgsmålene kredser alle om de samme fem emner, og de besvares her.

 • Hvad har antenneforhold og parabol med fiber at gøre?

TV-modtagelse er blot endnu en mulighed med fibernet. I forhold til at modtage sit TV-signal via parabol og antenne vil man med fibernet helt undgå at skule opsætte og vedligeholde sin egen antenneinstallation.

Bemærk: Har man på privat-/helårsadressen en TV-løsning med WebTv (som det er standard hos f.eks. AltiBox, Stofa, youSee og Waoo), kan man med fibernet tage alle sine kanaler hjemmefra med i sommerhuset – vel at mærke uden TV-abonnement i sommerhuset, men alene med bredbåndsabonnement.

Bemærk endvidere at medlemmer som har mobilabonnementet Telmore Play vil kunne se undeholdningstjeneserne HBO Nordic, TV2 Play, C More Play og Min Bio med fibernet i sommerhuset, ligesom man også kan tage sit Netflix i sommerhuset med fiberbredbånd.

 • Hvorfor skal man have hvilende abonnement. TDC har ikke den slags begrænsning?

Hvilende abonnement er sandelig ikke nogen begrænsning. Det er et meget favorabelt tilbud til Agger nordre Sommerhusområde, og et hvilende abonnement er ikke noget AltiBox bestemmer, at man skal have. Det bestemmer man helt selv.

Fordelen ved et hvilende abonnement er, at man som husejer i Agger nordre Sommerhusområde kan reducere abonnementsprisen til kr. 50,-/md i op til seks måneder om året, hvilket jo er fordelagtigt at drage nytte af i de perioder, hvor huset alligevel ikke anvendes. Rigtigt er det dog, at TDC ikke tilbyder en tilsvarende favorabel abonnementsordning.

 • Vi har allerede internet i huset med mulighed for telefon og tilvalg af tv-pakker hos TDC/youSee.

TDC kan i Agger nordre Sommerhusområde kun tilbyde deres produkter til de relativt få huse som har kobberkabel trukket ind i huset til fastnettelefon. Fibernet, som er glasfibre, der overfører data ved hjælp af lys, kan fremføre al elektronisk kommunikation og information med en langt større båndbredde, kvalitet og præcision end tidligere anvendte teknologier såsom gamle telefonkabler. Og fibernet tilsikrer også, at man kan bruge fastnettelefon.

 • Hvorfor medfølger der ikke informationer om kapacitet og priser?

Dette spørgsmål er ubetinget det mest stillede, og det viser, at der faktisk er interesse for fibernet, hvis prisen ellers er rigtig.

Årsagen til at der ikke medfølger informationer om kapacitet og priser er netop, at Altibox gerne vil høre, at man er interesseret i at få mere at vide. Derfor er spørgsmålet lige det, som AltiBox venter på, og spørgsmålet om kapacitet og priser er derfor præcis det, man skal stille til Morten Bøggild Andersen fra AltiBox, jf. det udsendte brev.

Igen: Det er helt uforpligtende at give sin interesse til kende men samtidig helt afgørende, at man gør det.

Til mba@altibox.dk kan man f.eks. skrive:

”Jeg er interesseret i at høre nærmere om fordelene ved fibernet og priser; men vil først tage endelig stilling, når jeg har modtaget denne information.

Med venlig hilsen”

Det kan ikke understreges nok, at Thy-Mors Energi og AltiBox kun går videre med sagen, hvis vi tilkendegiver vores interesse, og det gøres altså ved, at man hver især sender en e-mail til mba@altibox.dk.

 • Hvorfor skriver I at udlejning vil blive lettere?

Fordi alle i udlejningsbranchen siger, at ordentligt internet i dag er den mest efterspurgte facilitet i sommerhuse.

For at bekræfte dette kan opmærksomheden blot henledes på Jyllands-Posten fra i torsdags d. 21. juli., hvor man under overskriften ”Bredbånd er for smalt i fritidshuse” oven i købet kunne læse, at udlejningsbureauet Sol & Strand har lavet en opgørelse, der viser, at hurtigt internet i gennemsnit giver to uges ekstra udlejning om året pr. hus.

Læs Jyllands-Postens artikel her >>.

Fiberbredbånd

Installationsbil

På foreningens ordinære generalforsamling blev der under pkt. 7 fremsat forslag om at vi skulle søge om tilskud til nedgravning af fiberkabler i området, idet regeringen har afsat kr. 200 mio i den såkaldte bredbåndspulje der skal sikre bedre dækning og hurtigere internet for folk, der bor og arbejder i yderområderne.

Foranlediget af det fremsatte forslag til pkt. 7 på den ordinære generalforsamling, afholdt foreningen v. formanden og Erik Linnet møde med Thy-Mors Energi i Thisted d. 25. juni vedr. udrulning af fiberbaseret bredbåndsforbindelse i vores område, og her bekræftede fiberchef Lars Peter Christiansen at Agger nordre Sommerhusområde ikke er omfattet af regeringens seneste forslag om en bredbåndspulje, for sagen skulle vise sig at være den, at Thy-Mors Energi allerede har alle planer klar for nedlægning af fiberkabler i vejene i Agger nordre Sommerhusområde til en pris af kr. 0,- for den enkelte. Læs: Nul kroner!

Lars Peter Christensen fremviste således et stort kort over Agger by, hvor vores område var fyldt af røde streger i vejene. Disse røde streger symboliserede den planlagte kabelføring af fiberkablerne. Tilsvarende var der en mængde grønne streger i Agger by syd for Fuglsøvej/Hedevej, som symboliserede allerede etablerede fiberforbindelser. Læs mere >>

Kære grundejer

Ifølge aftale mellem Agger nordre Grundejerforening og Thisted kommune er det grundejerens ansvar, at holde al sin bevoksning rundt om grunden i en afstand af mindst 1 meter fra vej/sti.

Efter generalforsamlingen den 31. maj. 2014 og igen ved bestyrelsesmødet d. 20. september har det ved en besigtigelse langs foreningens veje kunnet konstateres, at ikke alle grundejere overholder dette. Hybenbuske breder sig kraftigt og disse skal holdes nede/fjernes jævnligt ved almindelig græsslåning, såfremt man ikke vælger den rigtige løsning og en gang for alle får disse fjernet med rod.

Idet kommunen er blevet meget striks på området, er det vigtigt, at alle grundejere ved egen drift sørger for at overholde ovenstående. Reglerne er de samme, om man ejer en grund med eller uden hus, eller om det evt. drejer sig om en hjørnegrund/grund som støder op imod flere veje: Der mindst skal være 1 meter fra bevoksningen og ud til vejen/stien.

Alle grunde med bevoksning som overskrider ovenstående 1-meterskrav vil efter den 1. april 2015 blive registreret, og oplysningerne herom vil blive videregivet til Thisted kommune uden yderligere skrivelser fra foreningens side.

I skrivende stund drejer det sig om:

 • Bekkasinvej 11
 • Blishønevej 17
 • Fuglsøvej 20
 • Fuglsøvej 22
 • Fuglsøvej 24
 • Fuglsøvej 26
 • Mågevej 4
 • Mågevej 6
 • Mågevej 8
 • Mågevej 18
 • Mågevej 22
 • Mågevej 25
 • Rylevej 2
 • Rylevej 15
 • Spovevej  2
 • Ternevej  2

Når Thisted kommune efterfølgende beskærer bevoksningen ved de grunde, der overskrider 1-meterskravet, vil bevoksningen blive beskåret helt ind til skel, og det sker for grundejerens regning.

Foreningen kan ikke fremover foretage løbende kontrol af bevoksningen ved hver enkelt grund og rundsende påmindelser og rykkere, som der blev gjort i 2013, da det er et temmelig tidskrævende arbejde.

Med håbet om forståelse herfor ser vi frem til et fortsat skønt område omkring vore sommerhuse, idet opmærksomheden henledes på at foreningens aftale om en meter til vej/sti faktisk er en særaftale. Kommunens egne regler og procedurer foreskriver ellers at bevoksningen skal beskæres til skel.

nabohjælp

Den 27. marts afholdtes informationsmøde med Midt- og Vestjyllands Politi omkring forebyggelse af indbrud i sommerhuse. Fra foreningen deltog Kresten Søgaard, Frits Søndegaard Nielsen og Henning Hjørnholm Bach.

På mødet diskuteredes ikke bare de forrige års indbrudsbølge men også kriminalpræventive tiltag som f.eks. nabohjælp, der har vist sig meget effektivt, ligesom der blev tid til andre informationer af lokal karakter såsom storskraldsordning og stinumre langs vestkysten.

Læs mere her >>

 

Det har næppe forbigået nogens opmærksomhed, at dagsrenovationen i Agger fra 1. oktober hentes/tømmes om torsdagen i stedet for som hidtil om mandagen.

Henning og Kresten holdt møde m. Thisted kommunens renovationsafdeling om sagen mandag d. 8. ds.. Renovationsafdelingen oplyste, at den nye renovatør ikke havde fået stillet krav om tømning på bestemte ugedage men kun om tidspunktet for, hvornår tømningen måtte påbegyndes om morgenen.

Renovatøren kan således selv bestemme planlægningen i de enkelte områder og ugedagen for tømningen. Ændringen af tømningsdag skyldes måske, at der er færre biler til rådighed. Tømningsdagen kunne ikke ændres fra torsdag på nuværende tidspunkt, men så må vi glæde os over, at renovation bliver ca. 20 % billigere i det nye år.

Kommunen oplyste endvidere, at der bliver opstillet en aflåst container i området ved De sorte Huse. Denne container kan kun benyttes af udlejningsbureauets rengøringspersonale, som har nøgle til containeren. Dette personale har så mulighed for at fjerne affald fra sommerhuset i forbindelse med lejeskift.

Mobildækningen i Agger bliver stadig bedre, så de der synes, at deres mobiltelefon i denne sæson i Agger har fungeret bedre end tidligere, har ganske ret.

I 2009 opsatte TDC en mobilmast m. både 2G (GSM900) og 3G (UMTS), og abonnenter hos TDC (inkl. Telmore, Unotel og M1 m.fl.) har siden oplevet fornem modtagelse i Agger – også af mobilt bredbånd.

I foråret i år rejstes yderligere en mast. Denne gang ved Aggerej 14 – ca. 1.200 meter nordøst for byen.

Denne nye mobilmast anvendes af Telia og Telenor. Telia både m. 2G (GSM 900) og 3G (UMTS). Telenor pt. m. 2G (GSM 900)

Nævnes skal også, at TDC nu planlægger at opgradere deres mast i Agger til 4G (LTE). Tidspunktet herfor er pt. ukendt.

Læs mere >>

« Older entries